skip to Main Content

UNA, Digia ja Atostek allekirjoittivat sopimuksen uudesta tiedonkulun ratkaisusta sosiaali- ja terveyssektorille

Tiedonkulun ratkaisu on historiallinen hanke, joka luo pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiselle.

UNA Oy sekä Digian ja Atostekin ryhmittymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisusta. Neljän vuoden puitesopimus sisältää ratkaisun toimituksen, ylläpitopalvelut ja jatkokehityksen. UNA Oy:llä on lisäksi optio pidentää puitesopimusjärjestelyä neljällä vuodella. Digian ja Atostekin ryhmittymää täydentävät terveydenhuoltoalan vahvalla kokemuksellaan konsortion alihankkijat Nortal ja Acuvitec.

UNA-kehitystyön tavoitteena on kokonaisvaltainen järjestelmäuudistus sosiaali- ja terveyssektorilla. Yksi isoista esteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle ovat olleet puutteet tiedon jakamisessa eri toimijoiden kesken. Uusi integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu on merkittävä askel, sillä se mahdollistaa asiakkuustietojen hyödyntämisen valtakunnallisesti.

Järjestelmäuudistuksella tavoitellaan samalla toiminnallista uudistusta, sairauksien hoitoon keskittyvästä mallista yhä proaktiivisempaan suuntaan, jossa painopiste on sairauksien ennaltaehkäisyssä ja ihmisten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Tiedon yhteiskäyttöisyys myös tehostaa palvelutuotantoa.

Yksittäisen ihmisen kannalta uudistus mahdollistaa paremman hoidon ja palvelun, kun hoitohenkilökunnalla on kattava kokonaiskuva asiakkaan tiedoista.

Tieto kaikkien käyttöön yhteisestä ytimestä

UNA-arkkitehtuurissa keskeistä on modulaarisuus sekä tietomallin ja rajapintojen avoimuus. Yksittäisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä on helppo myöhemmin hankkia ja liittää järjestelmien muodostamaan ekosysteemiin sekä korvata nykyisiä järjestelmiä askel askeleelta.

Arkkitehtuurin sydän on UNA Ydin, johon muut järjestelmät integroidaan, ja josta sosiaali- ja terveysalan tiedot ovat eri toimijoiden hyödynnettävissä. UNA Ydin ja sen päälle rakennettava järjestelmäkokonaisuus on riippumaton hallintorakenteista.

Nyt sovittu integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu on keskeinen osa UNA Ytimen toteutusta, ”ytimen ydin”. Digian ja Atostekin ratkaisu koostuu eRA-valmisohjelmiston, avoimen lähdekoodin komponenttien, openEHR-tietomallin sekä julkisen pilven yhdistelmästä.

“UNAn omistaja-asiakkaat sekä yhteistyötahot ovat todella tyytyväisiä alkavaan yhteistyöhön, odotusarvo on kasvanut hankintapäätöksestä eksponentiaalisesti. UNA Ytimen ratkaisulla saadaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen uudelle tasolle ja sitä kautta merkittävä parannus ammattilaisten mahdollisuuksiin palvella asiakkaita kokonaisvaltaisemmin.”

Katja Rantala, toimitusjohtaja UNA Oy

”UNA-hanke on hyvä osoitus, kuinka koko yhteiskuntaa viedään eteenpäin digitalisaation keinoin. Olen erityisen iloinen, että Digia ja Atostek valittiin toimittajaksi laatupisteillä. Teemme laadukasta ja merkityksellistä työtä koko yhteiskunnan parhaaksi”, sanoo toimitusjohtaja Timo Levoranta Digialta.

”UNA Ytimen myötä SOTE-digitalisaation talvi on ohi ja jatkossa myös pienemmät ketterät ohjelmistoyritykset, joilla ei ole pitkää kokemusta sosiaali- ja terveysalan ohjelmistokehityksestä, pystyvät osallistumaan SOTE-sovellusten kehitykseen. Tämä on ollut aiemmin vaikeaa suljettujen ja kirjavien rajapintojen vuoksi”, kertoo Atostekin toimitusjohtaja Mika Torhola.

Lisätietoja:

UNA
Kimmo Kasteenpohja
Digijohtaja, UNA Oy
P. 044 430 9851

Digia
Teemu O. Virtanen
Liiketoimintajohtaja, Digia Business Connect
P. 040 849 1159
TeemuO.Virtanen(a)digia.com

Atostek
Mika Torhola
Toimitusjohtaja, Atostek Oy
puh. +358 50 412 3453
mika.torhola@atostek.fi

Lue lisää ratkaisun toteutuksesta kumppanimme Digian blogista:
Blogi 2.5.2019: UNA Ydin pyrkii ratkaisemaan tiedon jakamisen haasteen sosiaali- ja terveyssektorilla – näin ratkaisu toteutetaan

 

UNA lyhyesti
UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita ja muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä. Unaoy.fi.

Digia lyhyesti
Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä uudistajana Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com.

Atostek lyhyesti
Atostek tarjoaa tietojärjestelmien ja ohjelmistokehityksen poikkitieteellisiä asiantuntijapalveluita. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat terveydenhuolto ja lääketiede, teollisuuden tuotekehitys sekä julkisen sektorin IT-konsultointi. Atostekilla on myös omia terveydenhuollon ja lääketieteen tietojärjestelmätuotteita. Atostek työllistää yhteensä lähes sata henkeä toimipisteissään Tampereen Hervannassa ja Espoon Otaniemessä. Atostek.com.